Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Legionowskie Towarzystwo Sportowe. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: sekcjamilosnikow@gmail.com

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • realizacji członkostwa w klubie strzeleckim i będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu okresu członkostwa,
  • uczestnictwa w zawodach strzeleckich i będą przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku, w którym odbyły się zawody,
  • realizacji zakupionych usług
  • prowadzenia ewidencji osób przebywających na strzelnicy.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom udostępnionym z mocy prawa lub podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych w zakresie obsługi finansowo - księgowej oraz IT.
Administrator Danych Osobowych nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.
Administrator Danych Osobowych nie realizuje oraz nie planuje realizacji operacji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.